Problematyka innowacji w Unii Europejskiej

E.K. CHYŁEK

Abstract

Coraz częściej wyrażana jest opinia, że innowacja stanowi dla krajów członkowskich UE podstawę trwałego wzrostu gospodarczego oraz umożliwia poprawę warunków ekonomicznych i społecznych. Skutecznie realizowana polityka proinnowacyjna państw Unii Europejskiej, obejmująca sferę badań i wdrażania rozwiązań naukowych do praktyki, może się przyczynić do zwiększenia innowacyjności gospodarki w E uropie. Cele europejskiej, w tym również polskiej polityki w dziedzinie badań naukowych i innowacji mogą być osiągnięte tylko dzięki systemowemu podejściu uwzględniającemu interaktywny charakter innowacji oraz skoordynowaniu polityki naukowo-technicznej z innymi politykami społeczno-gospodarczymi. Wymaga to zintegrowanego podejścia do procesów innowacyjnych poprzez działania legislacyjne i kierowanie procesami reform mikroekonomicznych i strukturalnych. Artykuł omawia występujące uwarunkowania procesów innowacyjnych oraz zakres przewidywanych działań zarówno po stronie Komisji Europejskiej, jak i państw członkowskich na rzecz wsparcia innowacyjności na obszarze Europejskiej Przestrzeni Gospodarczej.
Number of visits: 1994603