Zmiany aktywności wybranych enzymów z rodziny cytochromu P-450 w interakcji leku roślinnego z lekiem syntetycznym .

MONIKA MACIEJEWSKA, ANNA BOGACZ, PRZEMYSŁAW M. MROZIKIEWICZ

Abstract

W metabolizm ksenobiotyków zaangażowane są enzymy z rodziny cytochromu P450 – transbłonowe białka zlokalizowane w retikulum endoplazmatycznym i mitochondriach wielu tkanek organizmu. Wykazują one zmienność międzygatunkową polegającą na różnym poziomie ich aktywności i regulacji u poszczególnych gatunków. Konserwatywność i podobieństwo sekwencyjne niektórych z nich pozwala na ustalenie u zwierząt sekwencji analogicznych do ludzkich i prowadzenie badań z udziałem organizmów modelowych. Aktywność enzymów CY P modulowana jest przez zróżnicowane substancje egzogenne i endogenne poprzez indukcję bądź inhibicję. Wzajemne oddziaływania przyjmowanych przez pacjenta leków syntetycznych i preparatów roślinnych, wielokrotnie niekorzystnie wpływające na końcowy efekt ich stosowania, stanowią jeden z ważnych problemów współczesnej farmakoterapii. W sytuacji braku dostatecznej wiedzy na temat zagrożeń wynikających z ich wzajemnej relacji oraz bezpiecznego stosowania, konieczne jest podjęcie badań w kierunku zdefiniowania potencjalnych następstw tego typu interakcji. W tym celu niezbędne jest podjęcie analizy oddziaływania preparatów roślinnych na poziom ekspresji enzymów CY P o niezwykle ważnych implikacjach klinicznych i toksykologicznych. Poznanie właściwości farmakokinetycznych farmaceutyków, a także preparatów roślinnych stosowanych w leczeniu wielu schorzeń, stwarza realną szansę na eliminację lub zminimalizowanie interakcji pomiędzy substancjami aktywnymi.
Number of visits: 1691163